BIPPiątek, 09.6.2023

UMWW - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Krótkiej 8 w Gnieźnie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki Mieniem ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gnieźnie, przy ul. Krótkiej 8. Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1124, XI piętro.

Cena wywoławcza wynosi 574 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. Sprzedaż nieruchomości, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do 1 kwietnia 2022 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu). Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygrał podlega zwrotowi na jego rzecz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Dokument stanowi załącznik do uchwały nr 4586/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r./fot. UMWW

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki