BIPCzwartek, 02.12.2021

Zwołanie XLVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji

XLVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

25 listopada 2021 roku o godz. 12:00 w trybie zdalnym

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 października 2021r.
 5. Informacja o zadaniach i podejmowanych działaniach przez:
 1. Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gnieźnie w roku 2021
 2. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru  świń ASF na terenie powiatu w 2021 r.
 3. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie w ramach obowiązującej wspólnej polityki rolnej za 2021 r.
 4. Wielkopolską Izbę Rolniczą w Powiecie Gnieźnieńskim w 2021r.
 5. Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie za rok 2021.
 1. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego przygotowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 2. Informacja na temat prowadzonej działalności przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 z siedzibą w Gnieźnie
 3. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za ostatni rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. określenia zasad nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłecko położonych w miejscowości Michalcza, Powiat Gnieźnieński
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 7/65, na ark. m 43, położonej w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 4. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków w 2022 roku
 5. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
 6. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
 7. zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski
 8. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne głosy i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych