BIPWtorek, 06.6.2023

Drugi przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Powiat Gnieźnieński ogłasza drugi przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki FORD MONDEO MK4, wersja wyposażenia Titanium X, nr VIV:WF0DXXGBBD8A64213, rok produkcji 2008, pojemność silnika 2521 ccm, przebieg 258300 km. Cena wywoławcza wynosi 25000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Samochód można obejrzeć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, w dni robocze w godzinach 8:00 -15:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 608-320-457.

Oferty pisemne na zakup samochodu należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do 15 kwietnia 2021 roku . Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu Ford Mondeo, nie otwierać przed 16 kwietnia 2021 roku”. O ważności oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Otwarcie ofert przez komisję przetargową odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w dniu 16 kwietnia 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną  otwarcie nastąpi bez udziału oferentów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na rachunek Starostwa Powiatowego w Gnieźnie o numerze: 48 1020 4115 0000 9802 0004 1111 w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku z dopiskiem w tytule przelewu „wadium – przetarg na zakup samochodu Ford Mondeo”. O wpłacie wadium decyduje uznanie środków na rachunku Starostwa Powiatowego. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni. Wadium złożone przez  nabywcę zalicza się w poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać następujące dane:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza, przy czym termin zapłaty nie może być dłuższy niż 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
- numer telefonu do kontaktu, adres e-mail o ile posiada.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

- zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
- nie zawiera wymaganych danych i informacji lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość.

Informację o wyborze oferty komisja niezwłocznie przekaże telefonicznie i mailowo zainteresowanym  oferentom.

Komisja dokona wyboru oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje jednakową najwyższą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie pisemnej między oferentami, którzy zaoferowali najwyższą cenę. Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu składania ofert uzupełniających. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty wyboru nabywcy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.


 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki