BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Ekologiczny konkurs fotograficzny

CEL KONKURSU

Ideą konkursu jest spojrzenie przez obiektyw aparatu na bogactwo przyrody Powiatu Gnieźnieńskiego oraz:

 • zachęcenie młodzieży do poznawania przyrody,
 • umiejętność obserwacji zjawisk atmosferycznych i walorów przyrodniczych,
 • umiejętność obserwacji świata roślin i zwierząt,
 • odkrywanie miejsc cennych przyrodniczo,
 • rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę,
 • kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku,
 • inspirowanie do aktywności twórczej,
 • promowanie idei ochrony przyrody.

WARUNKI UCZESNICTWA

Uczestnikiem konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody i fotografii zarazem. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

ZGŁASZANIE FOTOGRAFII DO KONKURSU

Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane przez niego samodzielnie. Fotografie należy przesłać w formie odbitek kolorowych w formacie 15x21cm (maksymalnie 24x30cm). Fotografia zgłoszona do konkursu w szczególności powinna przedstawiać:

 • świat roślin i zwierząt;
 • walory przyrodnicze;
 • atrakcje krajobrazu;
 • urokliwe przyrodniczo miejsce.

Wszystkie prace muszą być zapisane na płycie CD w postaci plików cyfrowych (JPEG lub PDF). Zdjęcia mogą być jedynie poddane podstawowej obróbce (kadrowanie, poziomy, kontrast, nasycenie, itp.). Koszty przygotowania pracy konkursowej ponosi uczestnik.

Z chwilą nadesłania prac na konkurs, wszelkie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac nieodpłatnie przechodzą na organizatora. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych prac oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem - w materiałach i na stronie internetowej Powiatu.

Zgłaszający gwarantuje, że zrobiona przez niego fotografia w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich obowiązujących wobec całości lub części dzieła.

Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność zarówno względem organizatora konkursu, jak i względem osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, jak i ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

z dopiskiem: „Bogactwa przyrody Powiatu Gnieźnieńskiego”

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą:

 • imię i nazwisko autora,
 • dokładną nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, imię i nazwisko opiekuna szkolnego,
 • numer telefonu i e-mail kontaktowy,
 • w przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu, e-mail kontaktowy.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Praca może być wykonana tylko przez jedną osobę (nie ma możliwości przedkładania prac zbiorowych).

OCENA KONKURSOWYCH ZDJĘĆ

Oceny fotografii dokona powołana przez Starostę Gnieźnieńskiego komisja konkursowa.

W składzie:

 1. Mariusz Mądrowski - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Przewodniczący komisji,
 2. Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – członek komisji,
 3. Łukasz Kaszyński – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu – członek komisji,
 4. Adam Krystkowiak – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu – członek komisji,
 5. Waldemar Stube – fotograf – członek komisji.

W zależności od jakości i ilości zdjęć komisja przyzna do 3 nagród głównych. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach i przyznanych im nagrodach.

Ocenie podlegać będą:

 • kryteria merytoryczne (zgodność z celami i ideą konkursu)
 • kryteria artystyczne (pomysłowość, innowacyjność, oryginalność, wyobraźnia)
 • kryteria techniczne i poziom estetyczny.

Maksymalna punktacja poszczególnych kryteriów wynosi 10.

Uroczyste ogłoszenie wyników, podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu zorganizowanego z nadesłanych prac fotograficznych. Miejsce, data ogłoszenia wyników oraz przekazania nagród zostaną podane w czasie późniejszym, w terminie do dnia 4.11.2019 r. Po zakończeniu konkursu zorganizuje się wystawę prac w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki