BIPPoniedziałek, 05.6.2023

XIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XIV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 1200  w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej X sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 maja  2019 r.
5.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja  2019 r.
6.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 04 czerwca  
2019 r.
7.Raport o stanie powiatu:
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2018,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.
6. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
a.sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2018 rok,
b.sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2018,
c.informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2018,
d.uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
e.wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2018 rok,
f.uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok,
g.dyskusja absolutoryjna,
h.podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego,
i.podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
7.Roczne sprawozdania z działalności i finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2018 i przedstawienie planu finansowego na rok 2019.
8.Podjęcie uchwał:
a.w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Gnieźnie;
b.w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie;
c.w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie;
d.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, od dnia 1 września 2019 roku;
e.w sprawie ustalenia zasad naliczania diet radnych powiatu.
9.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie  międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne głosy i informacje.
13.Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
                                
Jacek Kowalski
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki