BIPSobota, 03.6.2023

X SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na X sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie za rok 2018 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 za rok 2018.
7. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2016-2018 za rok 2018.
8. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2018.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
b) w sprawie: zmieniająca Uchwałę NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę NR LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018.r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V),
c) w sprawie: utworzenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Gnieźnie
d) w sprawie: utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie
e) w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
f) w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Dariusz Pilak

Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki