BIPPoniedziałek, 29.5.2023

II OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2010 roku zadań publicznych w zakresie turystyki

 

II OTWARTY KONKURS OFERT
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na wsparcie realizacji w 2010 roku zadań publicznych
w zakresie turystyki

 

 

 

Na podstawie:

 

 

 • art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.)
 • Uchwały nr XXVII/220/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2005 r., w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013"
 • Uchwały XXX/258/2005 z dnia 30 listopada 2005 r., w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013
 • Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XLIV/338/2009 z dnia 26 listopad 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie turystyki.

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji w/w zadań przez organizacje pozarządowe. Zadanie jest zgodne z działem V pkt.6 Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XLIV/338/2009 z dnia 26 listopad 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

II. Rodzaj zadania

Zadanie polega na propagowaniu rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez organizację różnego rodzaju rajdów turystycznych zgodnie z projektem nr IV1Cb/82 w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2010 przeznaczy następujące kwoty:

 • Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych (nr projektu IV1Cb/82) – kwota 4 100 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji

 

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie turystyki oraz krajoznawstwa organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiona o zleceniu zadania publicznego.


V. Termin i warunki realizacji zadania

 

Termin realizacji zadania określa się od dnia podpisania umów z podmiotami wykonującymi zadanie do 30 listopada 2010 roku. Warunki realizacji zadania:

 

 1. W przypadku organizacji rajdów trasy muszą obsługiwać osoby posiadające specjalne przygotowanie krajoznawcze lub przewodnickie.
 2. Rajdy powinny mieć charakter otwarty tzn. być skierowane do wszystkich mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Nie będą rozpatrywane oferty adresowane tylko i wyłącznie do członków organizacji składających oferty w konkursie.
 3. Rajdy winny odbywać się na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego lub jego okolicach zapewniając tym samym lepsze poznanie i propagowanie wiedzy o regionie.


VI. Termin składania ofert.

 

 

 

 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 16 marzec 2010 roku, do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 w Biurze Podawczym. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.


VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

 

Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VI.1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

 

 1. Zawartość merytoryczna oferty
 2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych, w tym przy organizacji rajdów krajoznawczych i znakowania szlaków turystycznych
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych
 4. Proponowany zasięg terytorialny zadań
 5. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania
 6. Rzetelny budżet

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wyznacza termin podpisania umowy z oferentami max. w przeciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały w zakresie zlecenia zadań i przekazania na ich realizację środków finansowych. Nie podpisanie umowy przez oferenta w tym terminie będzie oznaczało rezygnację z przyznanych przez Zarząd Powiatu środków finansowych.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
 • sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).


IX. Charakterystyka w/w zadania realizowanego w latach 2004 - 2008

 

Opis zadania znajduje się w corocznych Raportach z realizacji strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dostępnych w Biurze Rady lub na stronie internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 426 17 74
 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki