BIPPiątek, 24.3.2023

Wydanie profilu kandydata na kierowcę

Nazwa sprawy:

Wydanie profilu kandydata na kierowcę

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Utworzenie profilu kandydata na kierowcę.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • załączniki:
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne w celu uzyskania profilu
  w zakresie prawa jazdy kat. C, CE, D, DE
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat,
  z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046 t.j. ze zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
  - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • zgoda rodziców w przypadku nie ukończenia 18 roku życia
 • potwierdzenie o zameldowaniu w przypadku braku dowodu osobistego
 • kserokopia prawa jazdy - jeśli posiada
 • dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Profil udostępnia właściwy ze względu na miejsce zameldowania organ wydający prawo jazdy.

Termin załatwienia sprawy:

Profil udostępnia w nieprzekraczającym terminie 2 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017.978 t.j. ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: