BIPSobota, 10.6.2023

Deklaracja dostępności strony internetowej podmiotu

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przedmiotowe oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.powiat-gniezno.pl/.

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Gnieźnie:

Adres korespondencyjny: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
telefon : 61 424 07 41
faks : 61 424 07 41
e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.powiat-gniezno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: styczeń 2022 roku

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatora ds. dostępności.

 

Jeżeli potrzebujesz dostępu do materiałów publikowanych na stronie skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Góralczyk-Zielonka

e-mail: koordynator@powiat-gniezno.pl
Telefon: 61 424 07 16

 

Procedura wnioskowo-skargowa: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).

 

Strony internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Ctrl + P - Wydruk bieżącej strony
 • Ctrl + D - Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki
 • F5 - Odświeżenie strony
 • F11 - Włączenie i wyłączenie trybu pełnoekranowego
 • Tab - Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia (pojawia się kolorowa otoczka na obecnie wybranym elemencie)
 • Shift + Tab - Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • Spacja (lub PageDown) - Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran
 • Shift + Spacja (lub PageUp) - Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran
 • Home - Przejście na samą górę strony
 • End - Przejście na sam dół strony
 • Ctrl + "+" - Przybliżenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - Oddalenie całej zawartości strony
 • Ctrl + 0 - Przywrócenie normalnego rozmiaru strony

Dostępność architektoniczna Starostwa Powiatowego w Gnieźnie:

Przestrzenie komunikacyjne prowadzące do budynku oraz główne wejście są wolne od barier poziomych i pionowych. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek urzędu dostępny jest dla wszystkich. Posiada windy umożliwiające swobodne przemieszczanie się między piętrami. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.

Tłumacz języka migowego:

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności 

Plan działania na rok 2021

Plan działania na rok 2022

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki