BIPWtorek, 06.6.2023

IX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

IX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

IX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
26 WRZEŚNIA 2007 ROKU

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
  7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  8. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych.
  9. Przedstawienie wyników egzaminów maturalnych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2004-2007.
  10. Ocena sytuacji w rolnictwie w Powiecie Gnieźnieńskim.
   1. charakterystyka rolnicza Powiatu Gnieźnieńskiego
   2. charakterystyka rynków rolnych dotyczących mleka, cukru, skrobi, wieprzowiny, wołowiny i miodu.
   3. instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013.
   4. bieżące działania Wielkopolskiej Izby Rolniczej
  11. Spółki wodne.
   1. aktualne zadania i problemy stojące przed rozwojem gospodarki wodnej - melioracji wodnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Odbudowa i konserwacja cieków podstawowych. Program ROWY 2007.
   2. Zadania, zagrożenia i aktualne problemy w działalności Spółek Wodnych na przykładzie Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie.
  12. Informacja Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej o sytuacji na akwenach wodnych w Powiecie.
  13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2007 roku.
  14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za I półrocze 2007 roku.
  15. Zatwierdzenie wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
  16. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/69/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 czerwca 2007 roku dotyczącej nadania Zespołowi Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
   2. w sprawie: nadania statutu Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie
   3. w sprawie: utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie
   4. w sprawie: likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siemianowie
   5. w sprawie: likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Mielnie
   6. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   7. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Witkowie przy ulicy Warszawskiej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   8. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVIII/242/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Witkowie przy ulicy Warszawskiej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   9. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Konopnickiej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   10. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gołąbkach, gm. Trzemeszno stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   11. w sprawie: przystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
   12. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013
   13. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gnieźnieński umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków prewencyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa boiska ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 60x30 m na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie przy ul. Powstańców Wlkp. 16".
   14. w sprawie: uchylenia uchwały nr VI/63/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych).
   15. w sprawie: uchylenia uchwały nr IV/44/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalnej w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana 2".
   16. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok
  17. Interpelacje i zapytania Radnych.
  18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  19. Wolne głosy i informacje.
  20. Zakończenie sesji.
      Przewodnicząca Rady Powiatu
      Danuta Winiarska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki