BIPSobota, 10.6.2023

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych i samorządów

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych i samorządów

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy oraz gminy, na terenie których mieszkają wymieni uczniowie.

Pomoc polega na dofinansowaniu ze środków PFRON zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, instalacji i abonamentu Internetu, kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych i wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjlanych istnieje również możliwość dofinansowania czesnego, zakwaterowania i dojazdów do szkoły.

Z kolei gmina może otrzymać dofinansowanie na zakup mikrobusów i autobusów służących do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

Kolejnym programem jest ,,Trener pracy\'\'. Jego celem jest wypracowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, zapewniającego sprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego lub szczebla gminnego oraz organizacje pozarządowe, działające na rzecz niepełnosprawnych, które zatrudniają lub zamierzają zatrudnić trenerów pracy. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie kosztów: jednorazowego szkolenia kandydata na trenera pracy, wynagrodzenia trenera, doradcy zawodowego, psychologa i koordynatora projektu, a także utrzymania biura projektu.

Więcej informacji na temat programów można uzyskać na stronie www.pcpr.powiat-gniezno.pl .

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki