BIPSobota, 10.6.2023

Wydziały starostwa przy ul. Kościuszki

Wydziały starostwa przy ul. Kościuszki

Nowa lokalizacja - w centrum miasta i blisko dworca PKP i PKS, jest bardziej korzystna dla petentów. Wcześniej bowiem posiedzenia Zespołów ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności odbywały się przy ul. Słowackiego. Siedziba dostosowana została również, zgodnie z wymogami, do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak informuje Małgorzata Cichomska dyrektor Wydziału Zdrowia, mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego zainteresowani uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia) oraz orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci do 16-go roku życia) mogą pobierać odpowiednie druki w sekretariacie zespołu (ul. Tadeusza Kościuszki 7) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 . Istnieje również możliwość wysłania odpowiednich druków na adres domowy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osoba zainteresowana powinna złożyć wypełniony czytelnie wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (wypełnia osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka) oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wypełnia lekarz leczący). Do wniosku i zaświadczenia należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie orzeczenia do celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia, w tym specjalistycznego,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej (WTZ),
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki),
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Osoby posiadające ważne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przez ZUS, (MSWiA, MON, KRUS wydane przed 1 stycznia 1998 r., pod warunkiem, że przed tą datą nie utraciły mocy), mogą ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która jest podstawą do ulg w przejazdach PKP, PKS i komunikacji miejskiej.

Na wniosek osoby zainteresowanej (posiadającej wyłącznie orzeczenie Powiatowego Zespołu) w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności.

Do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej potrzebne są:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • kserokopia i oryginał do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o grupie inwalidzkiej,
 • aktualna fotografia - tylko w przypadku osoby powyżej 16 roku życia.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydane przez ZUS, (MSWiA, MON, KRUS wydane przed 01 stycznia 1998 r., pod warunkiem, że przed tą datą nie utraciły mocy) mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej.

Do wydania karty parkingowej potrzebne są:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • kserokopia i oryginał do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o grupie inwalidzkiej,
 • aktualna fotografia,
 • dowód wpłaty 25zł za wydanie karty parkingowej, uiszczona w kasie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Jana Pawła II.

Legitymacje i karty parkingowe wydawane są w sekretariacie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Wszystkie wymagane druki są do pobrania ze strony internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl w odnośniku - jak załatwić sprawę w urzędzie.

Przy ulicy Kościuszki 7 będzie się również mieściła Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Wydział Spraw Obywatelskich i Punkt Paszportowy, który rozpocznie przyjmowanie petentów najprawdopodobniej od września.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki