BIPPiątek, 09.6.2023

Aktywizacja bezrobotnych

Aktywizacja bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy przedstawił propozycję podziału środków Funduszu Pracy na kwotę 5 377 800,00zł tabeli uwzględniając w niej formy aktywizacji, zaktywizowanych bezrobotnych oraz wkład własny w realizację projektów EFS pochodzący ze środków Funduszu Pracy. Propozycje zostały zaakceptowana przez Powiatową Radę Zatrudnienia.
Powyższa kwota została podzielona:

a) na aktywizację zawodową 1224 osób bezrobotnych w ramach środków algorytmowych w wysokości 4 899 348,59 zł. według następujących kryteriów:

1. Prace interwencyjne dla 45 osób:
 • wysoka efektywność zatrudnienia w 2006 r. (86,25%)
2. Staże dla 397 osób :
 • efektywność zatrudnieniowa ( znaczna w przypadku prywatnych podmiotów, niższa w przypadku jednostek budżetowych)
 • duże zainteresowanie bezrobotnej młodzieży
 • duże zainteresowanie ze strony pracodawców
 • umożliwienie uzyskania umiejętności praktycznych przez bezrobotnych do wykonywania pracy.
3. Przygotowanie zawodowe dla 278 osób:
 • efektywność zatrudnieniowa ( znaczna w przypadku prywatnych podmiotów, niższa w przypadku jednostek budżetowych)
 • duże zainteresowanie osób bezrobotnych spełniających kryteria
 • duże zainteresowanie ze strony pracodawców
 • umożliwienie uzyskania umiejętności praktycznych przez bezrobotnych do wykonywania pracy
4. Dotacje na działalność gospodarczą dla 83 osób:
 • pomoc w usamodzielnieniu się
 • sprzyjające warunki do realizowania własnej działalności ( niska składka ZUS)
 • wysoka efektywność
5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia dla 100 osób:
 • długofalowy efekt
 • wsparcie dla firm rozwijających się
 • możliwość skierowania każdej osoby bezrobotnej - aktywizacja zawodowa wszystkich grup bezrobotnych.
6. Prace społecznie użyteczne dla 27 osób:
 • aktywizacja podopiecznych ośrodków pomocy społecznej pozostających bez pracy i korzystających długotrwale z usług opieki społecznej.
7. Szkolenia dla 294 osób:
 • bardzo duże zainteresowanie bezrobotnych
 • niskie kwalifikacje zarejestrowanych osób
 • duże potrzeby pracodawców - wymagana wielozawodowość kandydatów
 • wysokie koszty szkoleń zawodowych - kwalifikacje zawodowe
 • wysoka efektywność indywidualnych szkoleń.
W ramach posiadanych środków Powiatowy Urząd Pracy planuje w 2007r. .następujące szkolenia dla osób bezrobotnych:
 • Kurs "Obsługi kas fiskalnych"
 • Kurs "Obsługi wózków jezdniowych"
 • Kurs "Języka angielskiego" dla osób planujących wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy.
 • Kurs "Języka angielskiego" /dla osób ze znajomością języka na poziomie średnio zaawansowanym/
 • Kurs "Operator maszyn do robót ziemnych"
 • Kurs "Podstawowy kurs bukieciarstwa"
 • Kurs "Spawania elektrycznego, gazowego, w osłonie dwutlenku węgla /MAG/ oraz osłonie argonu /TIG/" - do wyboru różne specjalności
 • Kurs "Nowoczesny sekretariat"
 • Kurs "Obsługi i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - uprawnienia E"
 • Kurs "Obsługi systemów sprzedaży z obsługą komputera"
 • Kurs "Grafika komputerowego"
 • Kurs "Obsługi komputera I i II stopnia"
 • Kurs "Przedsiębiorczości" dla osób rozpoczynających działalność lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
 • Kurs prawa jazdy kat. C lub E
 • Kurs przygotowujący do zawodu murarza
 • Kurs obrabiarek sterowanych numerycznych
 • Kursy indywidualne prawa jazdy różnych kategorii
 • Kursy indywidualne na pracownika ochrony I stopnia
 • Kurs indywidualny wizażu
 • Kurs indywidualny diagnosty samochodowego
 • Kurs indywidualny w zakresie podstaw elektroniki samochodowej
 • Kursy indywidualne w zakresie uzyskania świadectw kwalifikacyjnych na przewóz osób
b) zabezpieczenie udziału własnego w ramach Funduszu Pracy w programach

Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 478 451,41 zł na zaktywizowanie 318 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2007 r. kontynuuje trzy projekty unijne a czwarty projekt będzie realizował w okresie od kwietnia do listopada 2007 r. .
 1. Działanie 1.6 "Metamorfoza" projekt dla kobiet realizowany w okresie od 01.02.2006-31.12.2007 r., wkład własny w 2007 r. wynosi 39 351 ,00 zł, w ramach projektu wsparcie otrzymało 98 kobiet a dodatkowo 3 kobiety w 2007 r. otrzymały wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej .
 2. Działanie 1.2 "Pierwszy Krok" projekt dla młodzieży realizowany w terminie od 01.06.2006- 30.11.2007 r. , wkład własny w 2007 r. wynosi 147 737 ,00 zł, wsparcie w ramach projektu otrzymały 432 osoby a dodatkowo wsparciem objętych zostanie jeszcze 100 osób.
 3. Działanie 1.3 "Nadzieja" projekt dla osób długotrwale bezrobotnych, realizowany w terminie od 01.06.2006-30.05.2007 r. , wkład własny w 2007 r. wynosi 46 295,00zł, w ramach projektu wsparcie otrzymało 281 osób.
 4. Działanie 1.3 "Pomoc": projekt dla osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, realizowany w terminie od 01.03.2007 r. do 30.11.2007 r., wkład własny projektu wynosi 245 068,41 zł, projekt obejmie wsparciem 218 osób.
c) środki przeznaczone na kontynuację projektów realizowanych w ramach środków EFS ( działanie 1.2 i 1.3 SPO RZL) w wysokości 336 800,00zł

d) środki przeznaczone na kontynuację projektu „ Metamorfoza” z EFS ( działanie 1.6 SPO RZL) w wysokości 157 403,00 zł. Projekt przeznaczony dla kobiet w ramach wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki