BIPCzwartek, 08.6.2023

Nabór do szkół powiatu na rok szkolny 2023/2024

Nabór do szkół powiatu na rok szkolny 2023/2024

Po wnikliwej analizie danych uzyskanych od dyrektorów szkół, Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński, na konferencji prasowej w dniu 17 maja br., poinformował, iż powiatowe placówki edukacyjne są w pełni przygotowane do przyjęcia absolwentów klas ósmych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Powiat Gnieźnieński przygotował niezwykle atrakcyjną ofertę kierunków kształcenia w podległych jednostkach. Absolwent szkoły podstawowej może wybierać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej: 

https://nabor.pcss.pl/gniezno/szkolaponadpodstawowa/

 

Rekrutacja w tym roku szkolnym jest prowadzona, tak jak w latach poprzednich, przy pomocy systemu elektronicznego do szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest powiat gnieźnieński tj.:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie;
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie;
 • Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie ( III LO);
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie;
 • Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie;
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie;
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.


W systemie rekrutacji można wybrać aż cztery szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach, zgodnie ze swoimi preferencjami. Na pierwszym miejscu należy wybrać tę szkołę i klasę, która najbardziej spełnia oczekiwania ucznia. Na uczniów czekają obecnie 1764 miejsca w placówkach publicznych. Wnioski można składać przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY), a następnie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Od poniedziałku 15 maja 2023 roku rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Poniżej kilka wskazówek ułatwiający proces rekrytacji:

 • Udaj się na stronę https://nabor.pcss.pl/gniezno/szkolaponadpodstawowa/
 • Stwórz swoją listę preferencji przy pomocy elektronicznego informatora;
 • Wypełnij wszystkie wymagane pola wniosku;
 • Jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie we wniosku;
 • Pobierz i wydrukuj wypełniony wniosek i podpisz własnoręcznie długopisem;
 • Pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku np. oświadczenia potwierdzające spełnienia kryteriów również należy wydrukować, wypełnić i podpisać.
 • Poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanego wniosku i niezbędnych dokumentów;
 • Dostarcz podpisany wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami do szkoły pierwszego wyboru.
 • Twoje dane będą dostępne z dowolnego komputera podłączonego do Internetu pod warunkiem, że podasz swój numer identyfikacyjny oraz hasło otrzymane po wypełnieniu i zapisaniu wniosku. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane wpadły w niepowołane ręce, powinieneś chronić swój numer identyfikacyjny i hasło;
 • Jeśli dokonasz zmiany wyboru szkoły (zmiana będzie możliwa w dniach od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00) i/lub zmiany kolejności wybranych szkół, ponownie wypełnij wniosek i prześlij do szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i rekrutacji dodatkowe informacje możesz uzyskać w swojej szkole podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

 


 

Najważniejsze terminy

Rodzaj czynności

Termin postępowania
w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentamipotwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja 2023roku

do 16 czerwca 2023 roku

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 23 czerwca 2023 roku

do 10 lipca 2023 roku

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

do 10 lipca 2023 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 15 lip 2023 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 lipca 2023 roku
do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 17 lipca 2023 roku

do 21 lipca 2023 roku

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca 2023 roku

- do godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

24 lipca 2023 roku

- do godz. 14.00

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 24  lipca 2024 r.

godz. 15.00

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

do 27  lipca  2023 r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki