BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Trzydzieści lat minęło

SOSW Nr1 jest placówką dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 do 24 lat, w stosunku do których publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Statut SOSW Nr1 zapewnia możliwość przyjmowania dzieci:
• do przedszkola specjalnego,
• do szkoły podstawowej specjalnej,
• do gimnazjum specjalnego.

Od 1 stycznia 1999r. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Gnieźnieńskiego. Organem prowadzącym jest Starosta Gnieźnieński, a nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w zespołach klasowych liczących od 6 do 8 uczniów, a zajęcia rewalidacyjne w grupach od 3 do 4 uczniów. Zespół Szkół Specjalnych prowadzi również nauczanie indywidualne uczniów, którym stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie do szkoły oraz organizuje zajęcia w zespołach rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym.

Główne zadanie Ośrodka to przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze społeczeństwem. W Ośrodku realizowana jest "Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach". W oparciu o tę Postawę dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny program nauczania.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki