BIPCzwartek, 01.6.2023

Uwaga - ognisko ptasiej grypy w powiecie gnieźnieńskim

Uwaga - ognisko ptasiej grypy w powiecie gnieźnieńskim

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2021

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GNIEŹNIE

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gnieźnieńskiego wydane w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gnieźnieńskiego w miejscowości Mielno gmina Mieleszyn

 

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1421) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby ptaków – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gnieźnieńskiego w miejscowości Mielno gm. Mieleszyn, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren powiatu gnieźnieńskiego obejmujący:

1) w gminie Mieleszyn, miejscowości: Kowalewo, Dziadkówko, Mielno, Nowaszyce, Popowo Podleśne i Popowo Tomkowe.

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren powiatu gnieźnieńskiego obejmujący:

1) w gminie Mieleszyn, miejscowości: Mieleszyn, Borzątew, Kowalewo, Kowalewko, Świątniki Wlk., Dębłowo Królewskie, Świątniki Małe, Popowo-Ignacewo, Sokolniki, Karniszewo, Przysieka, Dobiejewo i Łopienno;

2) w gminie Gniezno, miejscowości: Ganina, Dębówiec, Łabiszynek, Modliszewo, Modliszewko, Zdziechowa iMączniki;

3) w gminie Kłecko, miejscowość: Bojanice;

4) w gminie Trzemeszno, miejscowość: Ochodza.

3. Obszar,  o którym mowa w ust. 1 i 2, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§2.1.Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w §1ust.1 nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

5) posiadaczowi zwierząt:

- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,

- niezwłoczne informowanie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w §1ust.1 zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;

8) drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

a) drób jest chroniony przed kontaktem zdzikimi ptakami za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi lub

b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;

9) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z utrzymywaniem drobiu;

10) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo.

3. Środków określonych w §2ust.2 pkt. 5 i pkt. 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się rozumiane jako unieruchomienie pojazdu niewynikające zwarunków lub przepisów ruchu drogowego.

4. Środki określone w §2 ust.1 i ust.2 stosuje się co najmniej przez 21dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz niekrócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.

5. Po upływie okresu, októrym mowa w ust.4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone w §3 ust.1 i ust.2 aż do upływu okresu, o którym mowa w §3ust.3.

§3.1.Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust.2 nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące
do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust.2 zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków wcelu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

3. Środki określone w §3ust.1 i ust.2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

§ 4.1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w §1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”,

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

§5. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym.

§6. Nakazy i zakazy, o których mowa w §2 i §3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w §1.

§7. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017r., poz.722).

§8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Staroście Gnieźnieńskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gnieźnie, Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Wójtowi gminy Gniezno, Burmistrzowi Miasta i Gminy Kłecko, Wójtowi gminy Mieleszyn, Burmistrzowi gminy Trzemeszno,

§9 .Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących wskład obszarów, o których mowa w §1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

(-) Paweł Gronczewski

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki