BIPCzwartek, 01.10.2020

Warsztaty nadziei

Dlatego w roku 1996 udało się utworzyć, jedyny wówczas w Gnieźnie, działający do dziś, Warsztat Terapii Zajęciowej. Działania terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone w ramach WTZ pozwalają nauczyć samodzielności, samoobsługi, zwiększają zaradność życiową, umożliwiają rozwój fizyczny i społeczny, aktywność twórczą oraz kontakt z kulturą. W skrócie można powiedzieć, że wszelkie realizowane zadania i inicjatywy mają na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przyglądając się zajęciom z udziałem osób niepełnosprawnych nabiera się pewności, że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to wszystko jest możliwe i nie ma żadnych przeszkód do tego, aby realizować własne marzenia i pragnienia, po prostu walczyć o normalność.

W związku z niedawną rezygnacją Spółdzielni "Dozór" z dalszego prowadzenia gnieźnieńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zarząd Powiatu postanowił przekazać go innemu podmiotowi. Po wnikliwym zapoznaniu się z wszystkimi przedstawionymi ofertami, zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Opiekunów uczestników Warsztatu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację prowadzenia WTZ przez gnieźnieńskie Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem". Za tym rozwiązaniem zdecydowanie przemawiała wola rodziców, potwierdzona 48 podpisami oraz deklaracjami Ich współuczestnictwa w pracach WTZ poprzez osobistą i całkowicie bezinteresowną działalność w ramach Stowarzyszenia "Razem". Ponadto mając na uwadze fakt, iż dużo osób niepełnosprawnych oczekuje na możliwość udziału w terapii zajęciowej, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego poważnie potraktował propozycję utworzenia nowego warsztatu przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie. Inicjatywa Zarządu Fundacji uzyskała jednomyślne poparcie i aprobatę.

Starosta Jacek Kowalski, mając pełną świadomość wagi problemów związanych z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w naszym powiecie, zaplanował przeprowadzenie cyklu spotkań (otwartych dla wszystkich zainteresowanych) obejmującego wykłady i seminaria z zakresu profilaktyki i szeroko rozumianej pomocy. Grupa lekarzy, samodzielnych pracowników naukowych poznańskiej Akademii Medycznej, zadeklarowała swój bezinteresowny wkład merytoryczny w realizację programu.

Wszystkie działania, jakie należy podjąć w celu przeciwdziałania wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego, Ich integracji zawodowej oraz uzyskania w tym zakresie wymiernych efektów, wymagają zaangażowania w realizację zadań wielu instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych. Z tego powodu Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wykazuje pełne zaangażowanie oraz otwartość na wszelkie podejmowane w tej kwestii inicjatywy.

Rafał P. Spachacz
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych