BIPCzwartek, 01.6.2023

XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Udzielenie Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego absolutorium za rok 2005:
   1. przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2005 rok",
   2. dyskusja,
   3. przedstawienie opinii wszystkich Komisji Rady oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
   4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
   5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. Sprawozdanie z przebiegu programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005
  9. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg o przebiegu akcji zimowej, pozimowych stratach i o stanie dróg powiatowych.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. w sprawie: przyznania "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
   2. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013, wpisania oraz zatwierdzenia do realizacji projektu "Pierwszy krok" w ramach Działania 1.2 - schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich;
   3. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Dobre miejsce, królewska tradycja" - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 ZPORR Rozwój turystyki i kultury;
   4. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Witkowo;
   5. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Niechanowo;
   6. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Mieleszyn;
   7. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na modernizację nawierzchni dróg i uzupełnienie wykładziny kamiennej na murze oporowym przy cokole pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego przed budynkiem Muzeum Początków Państwa Polskiego przez Powiat Gnieźnieński i zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Województwem Wielkopolskim;
   8. w sprawie: wymiany kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
   9. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  13. Wolne głosy i informacje.
  14. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński
   drukuj:
   udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki