BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XXXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


XXXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
30 marca 2017 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyznania Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,
  2. wyrażenia zgody na przekazanie Gminie i Miastu Witkowo na czas trwania inwestycji w zarząd części drogi powiatowej oraz udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w m. Witkowo ulica Wrzesińska – chodnik”,
  3. przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mielnie, gm. Mieleszyn stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Konikowo,
  6. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  7. przyjęcia „Strategii potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016 – 2020”,
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028,
  9. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku.
 5. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016:
  1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
  2. Komisja Finansowa,
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w okresie od 01 września 2016r. do 28 lutego 2017r.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie za 2016 rok.
 9. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2016 rok.
 11. Informacja Starosty Gnieźnieńskiego o podjętych działaniach, wynikających z funkcji nadzoru, w związku z zasadnością skargi wniesionej na kierownika jednostki organizacyjnej SP ZOZ Gniezno w przedmiocie nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem oraz następstwami postepowania konkursowego na świadczenie usług w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Poradni Chirurgicznej oraz Pracowni Endoskopii w SP ZOZ Gniezno.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki