BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


XXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
28 grudnia 2016 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017 – 2028:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017 – 2028,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie uchwały.
 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2017 rok,
  4. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  6. dyskusja nad projektem uchwały,
  7. głosowanie uchwały.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  2. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  3. zatwierdzanie planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  4. zatwierdzanie planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  5. zatwierdzenie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  6. zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  7. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
  8. przyjęcia „Strategii potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-2020”.
  9. wyznaczenie przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Noworodków i Wcześniaków Zespołu Opieki Zdrowotnej.
  10. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawe inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
  11. przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
  12. określania warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego .
  13. zmiany uchwały nr XXX/187/2016 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno do prowadzenia zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego, podlegającego na prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie.
  14. określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki