BIPNiedziela, 28.5.2023

XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
27 października 2016 roku
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016r
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 5 lipca 2016r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  2. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  3. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Wielkopolskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu i przekazywane Urzędom Skarbowym.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 9. Bieżąca informacja dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Igliński

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki