BIPCzwartek, 01.6.2023

Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
„Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowskotrzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego i gnieźnieńskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:
  • Miejsce zamieszkania: powiaty: chodzieski (gminy: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin), czarnkowsko-trzcianecki (gminy: Czarnków, Drawsko, Krzyż Wlkp., Lubasz, Połajewo, Trzcianka, Wieleń), pilski (gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Piła, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka), wągrowiecki (gminy: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Wągrowiec, Wągrowiec), złotowski (gminy: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów), gnieźnieński (gminy: Gniezno, Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo).
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy.
  • Niepełnosprawność: osoby niepełnosprawne, w tym 18 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.
  • Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 85 kobiet i 65 mężczyzn.


Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne

- doradztwo zawodowe – 3h
- poradnictwo psychologiczne – 1h


Wsparcie grupowe
- integracja społeczna, praca nad motywacją i autoprezentacją,
- rozwój kompetencji osobistych, społecznych,
- definiowanie barier psychologicznych w dostępie do rynku pracy i wypracowanie sposobów ich pokonywania
- ćwiczenia z radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie min. 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych – dostosowanych pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika.

W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1400,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 537 597 666 lub wysyłając e-mail: biuro@fundacja-spoleczna.pl Formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać drogą mailową, pocztą lub złożyć osobiście w biurze projektu:

FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
ul. Sieradzka 4c
60-163 PoznańProjekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Do pobrania

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki