BIPSobota, 03.6.2023

XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

23 czerwca 2016 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015,
  2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2015 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego,
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Apel Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Ministra Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie ustawy Prawo wodne dotyczących opłat i zwolnień za korzystanie z wód.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
  2. uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gnieźnieńskiego".
  3. pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg położonych w gminie Łubowo.
  4. przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie.,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XXI/135/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  6. zmieniająca uchwałę nr XXI/136/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  7. utworzenia Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Gnieźnie.
  8. ufundowania stypendiów socjalnych dla studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  9. uchylenia uchwały nr XIX/196/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim.
  10. ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.


 14. Przewodniczący Rady Powiatu

  Dariusz Igliński


  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki