BIPNiedziela, 04.6.2023

XV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
XV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI 26 listopada 2015 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Ochrona środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim.
 7. Organizacje rolnicze w Powiecie Gnieźnieńskim.
 8. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2015.
 9. Raport z realizacji Programu Program Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2015.
 10. Raport z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2015.
 11. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015.
 12. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez urzędy skarbowe.
 13. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”;
  • w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018”;
  • w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie przy ul. św. Jana 9 dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na okres od 1.1.2016 r. – 31.12.2016 r.;
  • w sprawie: utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”;
  • w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, przyznawanych z budżetu powiatu gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: zmiany uchwały nr III/21/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki