BIPPiątek, 09.6.2023

2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości

Rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe doradztwo i szkolenia oraz wsparcie finansowe

Charakterystyka projektu

Projekt będzie zapewniał osobom, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, bezpośrednie, kompleksowe wsparcie, pomocne w pokonywaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności. Projekt będzie obejmował jednocześnie trzy uzupełniające się komponenty:

Komponent I: Usługi doradcze i szkoleniowe skierowane dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, obejmujące następującą tematykę:

  • badanie predyspozycji przyszłego przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • skąd wziąć pomysł na biznes;
  • jak założyć własną działalność gospodarczą - krok po kroku;
  • administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej;
  • tworzenie biznes planu;
  • marketing i promocja w małej firmie;
  • źródła finansowania zewnętrznego dla sektora MSP;
  • dostępne programy pomocowe dla przedsiębiorców.

Komponent II: Pomoc finansowa - wsparcie pomostowe przysługujące po zarejestrowaniu się mikroprzedsiębiorcy. Osoba, której zostanie przyznane wsparcie pomostowe, będzie otrzymywała kwotę 700 zł przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Komponent III: Pomoc finansowa - jednorazowa dotacja inwestycyjna, przysługująca po zarejestrowaniu się mikroprzedsiębiorcy, przewidziane na rozpoczęcie działalności - sfinansowanie pierwszych nakładów związanych z prowadzoną przez mikroprzedsiębiorcę firmą. Kwota dofinansowania wynosi do 5 tys. euro.

Kto może ubiegać się o dotację?

Beneficjentami Ostatecznymi projektu w zakresie komponentu I, a więc usług doradczych i szkoleń będą osoby fizyczne z okręgu gnieźnieńskiego (powiat: gnieźnieński, wrzesiński, wągrowiecki oraz słupecki), które nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne oraz zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą (pod warunkiem, że nie były wcześniej właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 roku). Priorytetowo będą jednak traktowane osoby odchodzące z rolnictwa, osoby zagrożone utratą pracy oraz młodzież do 25 rokużycia.

Wszyscy Beneficjenci Ostateczni podpiszą umowę z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., określającą warunki udziału w projekcie, która będzie zgodna z wytycznymi dla niniejszego działania.

Uczestnikami projektu II i III komponentu realizowanego przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. mogą być osoby fizyczne - przedsiębiorcy (także z okręgu gnieźnieńskiego), które założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR. Działalność ta musi być prowadzona na terenie województwa wielkopolskiego przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Jednocześnie muszą to być osoby spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, zatrudniającego mniej niż 10 pracowników i osiągającego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku działalności nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro.

Projekt jest zgodny z polityką równych szans, a więc będzie polegał także na promowaniu - w głównej mierze - równych szans kobiet i mężczyzn, wyrównywaniu szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i obszarach zagrożonych marginalizacją oraz osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzenie doradztwa i szkoleń zaplanowano na miesiące wrzesień, październik i listopad 2005 roku. Zajęcia będą prowadzone w maksymalnie 15 osobowych grupach, co pozwoli na uzyskanie bardziej wymiernego efektu edukacyjnego.

Nabór uczestników projektu odbywał się będzie od 1 sierpnia 2005 roku. Formularze rekrutacyjne będzie można pobrać w biurze Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie, przy ul. Rynek 10/1 lub ze strony internetowej www.garg.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub pod numerem telefonu (061) 426 45 34. Osoba do kontaktu: Magdalena Wilczyńska.

Formularz rekrutacyjny

Juliusz Trojanowski
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki