BIPCzwartek, 21.10.2021

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęta

Dla przypomnienia Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przygotowana jako deklaracja przyszłego stanu Powiatu, do którego będą dążyli zarówno jego mieszkańcy jak i władze samorządowe w ciągu najbliższych 8 lat.
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego to scenariusz „przyszłości", której się pragnie, to określenie ram działania, w których dokona się transformacja sytuacji obecnej na projektowaną.
Strategia określa możliwe do osiągnięcia cele strategiczne oraz cele operacyjne, które będą realizowane poprzez starannie dobrane i możliwe do realizacji zadania. Rozwinięciem Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego będzie Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006 - 2013, który będzie zawierał propozycje działań wynikających z zadań, celów operacyjnych i celów strategicznych.
Strategia pozwala rozwiązać najważniejsze problemy Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • edukacji publicznej;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej;
 • polityki prorodzinnej;
 • wspierania osób niepełnosprawnych;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • gospodarki wodnej;
 • ochrony środowiska i przyrody;
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • ochrony przeciw powodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciw pożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • ochrony praw konsumenta;
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • obronności;
 • promocji powiatu;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego opracowano na podstawie analizy SWOT, której poddano Powiat Gnieźnieński. Analizę tą oparto o "Raport o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego". Raport ten stanowi oddzielny i niezależny dokument, stanowiący załącznik do niniejszej Strategii.
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego stworzona została przy znaczącym udziale władz Powiatu, społeczności Powiatu i organizacji pozarządowych (czyli wszystkich, którzy mieli pomysły i byli chętni do pracy nad Strategią.
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego jest zgodna z zapisami zawartymi w Narodowym Planie Rozwoju oraz w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

 • Tekst
  Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego


  Juliusz Trojanowski
  drukuj:
  udostępnij:
 • Projekty realizowane przez powiat

  Projekty realizowane przez powiat

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki
   
  Projekt współfinansowany

  Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych