BIPSobota, 03.6.2023

VI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

VI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego



VI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
29 stycznia 2015 roku




Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na temat bieżącej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 7. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2015 rok;
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2015 rok;
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2015 rok;
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2015 rok;
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2015 rok;
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2015 rok;
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2015 rok;
  8. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  9. w sprawie: wyznaczenia reprezentanta Powiatu Gnieźnieńskiego na Walnym Zebraniu Członków Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy;
  10. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu;
  11. w sprawie: wyznaczenia osoby reprezentującej Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w Radzie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie;
  12. w sprawie: zmiany Uchwały nr L/340/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Bądź aktywny” w latach 2014-2015, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionej Uchwałą nr LIII/364/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 września 2014r.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.
     Z poważaniem
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Dariusz Igliński
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki