BIPPiątek, 09.6.2023

LV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

LV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
LV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
06 listopada 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Ochrona środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim.
 7. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim.
 8. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014.
 9. Raport z realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2014.
 10. Raport z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2014.
 11. Działalność Rady Powiatu Gnieźnieńskiego IV kadencji.
 12. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2014.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego”;
  2. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”;
  3. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015;
  4. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2025.
  5. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki