BIPNiedziela, 02.10.2022

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat, stanowisk w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe i pomieszczenia z przeznaczeniem na cele handlowe, położonych w siedzibie Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 1220/2014 z dnia 02 lipca2014 r., stanowiących:
 1. Stanowisko nr 1 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m2 z zapewnieniem dojścia do stanowiska nr 2 i stanowiska nr 3.
  Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko nr 1 wynosi 59, 58 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.
 2. Stanowisko nr 2 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m2 z zapewnieniem dojścia do stanowiska nr 3.
  Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko nr 2 wynosi 86,65 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.
 3. Stanowisko nr 3 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m2 .
  Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko nr 3 wynosi 173,31 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.
 4. Pomieszczenie o powierzchni 14,86 m2 – stanowisko handlowe z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
  Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko wynosi 32,49 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.
Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 5 złotych. Licytacji podlega odrębnie każde stanowisko. Numeracja stanowisk według kolejności od wejścia do pomieszczenia w holu budynku.
Do ustalonej w wyniku przeprowadzonego przetargu wysokości czynszu, najemca będzie zobowiązany ponosić koszty związane z dostarczeniem mediów.
Czynsz z tytułu najmu płatny jest miesięcznie.
Czynsz będzie aktualizowany corocznie od 1 stycznia do kwoty określonej na dany rok w uchwale Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
Umowa najmu zostanie zawarta na okres do trzech lat z możliwością wypowiedzenia za 3- miesięcznym okresem, ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego okresu wypowiedzenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wyjściowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.08. 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie (sala nr 1.40 ).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, w okresie od dnia 29.07.2014r. do 27.08.2014r.

Dodatkowe informacje na temat w/w lokali użytkowych można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 19 w godz. od 730 do 1530 u Pana Romana Nowickiego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych