BIPSobota, 03.6.2023

LI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

LI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
LI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
26 czerwca 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013,
  2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2013 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 30.05.2014 r. do dnia 26.06.2014r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozpatrzenia skargi Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na działania dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie;
  2. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Starosty Gnieźnieńskiego;
  3. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Przewodniczącego Rady Powiatu;
  4. w sprawie: przywrócenia Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie imienia „Małżonków Terakowskich”;
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2020;
  6. w sprawie: zmiany Uchwały nr XII/96/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Inwestycja w kadry” w latach 2012-2014, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionej Uchwałą nr XXIV/150/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r., Uchwałą nr XXXIII/232/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. oraz Uchwałą nr XLII/289/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 października 2013 r.;
  7. w sprawie: ufundowania stypendiów socjalnych dla studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących w Collegium Europaeum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie;
  8. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
  9. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki