BIPSobota, 10.6.2023

„Aktywny Samorząd” – dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

„Aktywny Samorząd” – dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych
do ubiegania się w roku 2014 o dofinansowania w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- "Aktywny Samorząd".

Program "Aktywny Samorząd" jest ważnym krokiem w kierunku efektywniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i w programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 - 2020. Umożliwia to samorządom aktywniejsze włączenie się w ograniczenie skutków wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Jak zaznaczyła Hanna Łęga z gnieźnieńskiego PCPR celem głównym programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Program w 2014 obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł III - realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.Termin składania wniosków upływa 30 września 2014 r.
Miejscem składania wniosków jest
PCPR w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ze strony internetowej: www.pcpr.powiat-gniezno.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz jego adresatów znajdują się na w/w stronie PCPR oraz na stronie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki