BIPNiedziela, 04.6.2023

XLII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XLII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXLII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 października 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Wielkopolskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 7. Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 9. Działania powiatu w zakresie kultury i sportu.
 10. Wniosek o odwołanie pana Dariusza Pilaka z funkcji Starosty Gnieźnieńskiego.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: przekazania według właściwości skargi Pana S. E.;
  3. w sprawie: przekazania według właściwości skargi Pana T. D. i P. M. G.;
  4. w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie;
  5. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”;
  6. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  7. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki