BIPPiątek, 09.6.2023

XXXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXIX sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXXXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
25 czerwca 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012,
  2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2012 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Gospodarka finansami Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz ustosunkowanie się dyrektora do informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2013r. dotyczących wyników kontroli gospodarki finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w kwietniu 2013r. przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
 8. Zobowiązanie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do podjęcia działań w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/9/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych;
  2. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Prezesa Zarządu TEB Edukacja Sp. z o.o. Pana Michała Pełki z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 2;
  3. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Oddziałami Zorganizowanymi przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 i Gimnazjum Specjalne nr 11 w Gnieźnie przy ul. Elizy Orzeszkowej 20;
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/226/2013 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: przekazania dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu na organizację wystawy „Gniezno – Pierwsza Stolica Polski”;
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na Os. Jagiellońskim nr 44 w Gnieźnie;
  6. w sprawie: ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  7. w sprawie: ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, na rzecz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     z up. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

     Marian Pokładecki
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki