BIPŚroda, 07.6.2023

Ministerstwo Finansów czerpie z doświadczeń Powiatu Gniezno

Ministerstwo Finansów czerpie z doświadczeń Powiatu Gniezno
Konferencja poświęcona powyższej tematyce odbyła się w siedzibie ministerstwa w dniu 17 maja br.

Konferencja na temat opracowania i realizacji budżetu w układzie zadaniowym w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego była efektem przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów specjalnych badań ankietowych we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego w roku 2011. Oprócz Powiatu Gniezno swoje doświadczenia prezentowali także przedstawiciele Krakowa, Gliwic, Gdańska, Szczecina, Płocka oraz Powiatu Nowotarskiego. W konferencji wzięła udział Wiceminister Finansów Pani Hanna Majszczyk oraz przedstawiciele wszystkich związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego o ogólnopolskim charakterze.

Celem przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów badania było ustalenie w ilu jednostkach samorządu terytorialnego został opracowany i wdrożony budżet w układzie zadaniowym i od jak dawna oraz na jakich wzorach są oparte stosowane w samorządach rozwiązania w zakresie budżetu zadaniowego. Prawidłowo wypełnione ankiety przysłało 1779 jednostek co stanowi 63,3% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Stosowanie budżetu zadaniowego zadeklarowały 82 jednostki samorządu terytorialnego, co stanowi zaledwie 2,9% wszystkich jst, z tego: 68 gmin, 8 miast na prawach powiatu i 6 powiatów. Budżetu zadaniowego nie realizuje żadne województwo.

Jak pokazały wyniki ankiet, najkrótszy czas stosowania budżetu zadaniowego mają gminy wiejskie (tj. do 5 lat), najwcześniej budżet zadaniowy wprowadziły miasta na prawach powiatu. W 50% przypadkach wprowadzenie budżetu zadaniowego było możliwe dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki, lub dzięki własnej inicjatywie jst wspieranej często przez różne programy operacyjne.

Ministerstwo Finansów nosi się z zamiarem opracowania kompleksowej metodyki budżetu zadaniowego dla jednostek samorządu terytorialnego na bazie najlepszych praktyk i doświadczeń zabranych od jednostek krajowych oraz w miarę możliwości od jednostek zagranicznych. Kolejnym etapem ma być projekt zmian w aktach prawnych w zakresie stwarzającym niezbędne ramy prawne umożliwiające jednostkom stosowanie budżetu zadaniowego zgodnie z opracowaną metodyką. Następnie Ministerstwo planuje przekazać zalecenia dotyczące wdrożenia w jst budżetu w układzie zadaniowym zgodnie z opracowaną metodyką. Ponadto Ministerstwo Finansów zamierza zlecić opracowanie specjalnego systemu informatycznego dla budżetu w układzie zadaniowym, którym w przyszłości miałyby się posługiwać wszystkie samorządy w Polsce. System informatyczny w pierwszej fazie ma zostać pilotażowo przetestowany przez kilka wybranych jst.

Czym tak naprawdę jest budżet zadaniowy? Jak czytamy na stronie www.polmoney.pl
„Budżet zadaniowy jest pewnego rodzaju przełomem w dziedzinie finansów publicznych. Od około 10 lat obserwuje się wprowadzanie elementów i założeń budżetu w wielu organizacjach, a także w dziedzinie finansów publicznych. Różni się on od tradycyjnego budżetu ujęciem poszczególnych wydatków w odpowiednich działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej, czyli przydzieleniem konkretnych kwot przewidzianych w budżecie konkretnym inwestycjom, a nie np. inwestycjom drogowym, w ujęciu ogólnym, jak ma to miejsce w budżecie tradycyjnym. Jest to więc bardziej zaawansowana, rozbudowana wersja budżetu w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nieodłączną cechą budżetu zadaniowego jest stały monitoring realizacji celów oraz mierzenie efektywności poniesionych wydatków, co pozwala na maksymalne wykorzystanie środków finansowych. W osiąganiu celów, poprzez stałą kontrolę postępów oraz metodyczne podejście do oceny pomaga audyt wewnętrzny”.

Mówiąc w skrócie, budżet zadaniowy wspomaga zarządzanie strategiczne w danej jednostce. W samorządzie budżet zadaniowy jest realizowany wtedy, kiedy jest on zarządzany strategicznie, jeśli jest stosowana kontrola zarządcza oraz funkcjonuje sprawnie działający audyt. Ponadto jednostka winna wykorzystywać skuteczne narzędzia zarządcze, jakimi są oprogramowania informatyczne. Ostatnim kluczowym warunkiem w powyższej tematyce jest jednak świadomość i chęć kierownictwa w zakresie realizacji budżetu w sposób zadaniowy.

Do pobrania: prezentacja dt. budżetu zadaniowego przygotowana przez Powiat Gniezno

Prezentację Powiatu Gniezno przedstawiła Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska – Radom. Doświadczeniom samorządowym przyglądała się m.in. Wiceminister Finansów Hanna Majszczyk (na pierwszym zdjęciu, pierwsza z prawej) oraz Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Grażyna Wróblewska (drugie zdjęcie, pierwsza z lewej).drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki