BIPPiątek, 09.6.2023

Nowe firmy w powiecie

Nowe firmy w powiecie
podczas konferencji podsumowującej realizowany przez GARG sp. z o.o. projekt pn. „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie”.

Dzięki właśnie zakończonemu projektowi unijnemu realizowanemu przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego powstało 36 nowych firm. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 2,1 mln złotych. Środki unijne pochodziły z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja podsumowująca projekt była dobrą okazją do złożenia gratulacji przez władze powiatu (współwłaściciela GARG posiadającego największą ilość udziałów w spółce) na ręce zarządu agencji za dotychczasową działalność na rzecz promocji lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto obecni na spotkaniu przedstawiciele Wielkopolskiego Instytutu Jakości z Poznania przekazali Certyfikat Europejskiego Systemu Nagród nadający Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego tytuł LIDERA „Wielkopolska Jakość”.

Zakończony właśnie projekt skierowany był do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego - bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy oraz osób zatrudnionych, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.

Do GARG Sp. z o.o. zgłosiło się 137 osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Spośród tej grupy, na etapie rekrutacji wyłoniono 60 uczestników projektu, którzy wzięli udział w grupowych szkoleniach m.in.: z zakresu marketingu, etapów rejestracji działalności gospodarczej, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności, doradztwa w zakresie biznes planu, przygotowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Po zakończeniu 60 godzin szkoleń, uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz biznesplany planowanych działalności gospodarczych. Na podstawie tych dokumentów oraz z uwzględnieniem wskaźników projektu, wybrano 36 osób, które zarejestrowały swoje przedsiębiorstwa, a następnie podpisały umowy na otrzymanie jednorazowego wsparcia inwestycyjnego w wysokości do 40 000,00 zł. Pozostali uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Łączna kwota przekazanych dotacji inwestycyjnych to 1 421 589,56 zł..

Dodatkowo każdy z 36 uczestników projektu otrzymywał przez pierwszych 6 m-cy podstawowe wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 1 300,00 zł. miesięcznie.

Łączna kwota przekazanego wsparcia pomostowego to 280 800,00 zł.

W ramach umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, 36 uczestników projektu wzięło również udział w indywidualnym doradztwie specjalistycznym z zakresu: rozliczenia przyznanej dotacji, prawa zamówień publicznych, zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz doradztwa prawnego.

Wartość doradztwa specjalistycznego przekazanego uczestnikom wyniosła 12 818,53 zł.

Firmy powstałe w ramach projektu „Bądź przedsiębiorczy - pracuj u siebie” zlokalizowane są na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego. Są to przedsiębiorstwa przede wszystkim o profilu handlowo-usługowym: sklepy spożywcze i sklep odzieżowy, serwisy samochodowe, ośrodki nauki jazdy, firmy szkoleniowo-doradcze, salon kosmetyczny, myjnia samochodowa, agencja fotograficzna i reklamowa, pracownia krawiecka i wiele innych.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki