BIPPiątek, 09.6.2023

Nabór wniosków Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion

Nabór wniosków Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion


Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • grupy jednostek samorządu terytorialnego- konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Na co można uzyskać wsparcie?
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez okres 3 lat);
  • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę;
  • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych);
  • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej);
  • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.
Poziom dofinansowania:
Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: Do 8 marca 2013 r

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć: Dokumentacja powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "I nabór 2013 w ramach Działania 8.3 PO IG" (decyduje data wpływu wniosku do WWPE).

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi (tylko w przypadku wniosków złożonych bezpośrednio w siedzibie WWPE):
Ponadto powinna być opatrzona napisem "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 PO IG" oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy, a także tytuł projektu.

Szczegółowe informacje o Działaniu 8.3 oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej: www.wwpe.gov.pl

Wszelkich informacji udziela:
Władza Wdrażania POIG 1: www.wwpe.gov.pl


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki