BIPCzwartek, 01.6.2023

Wysoka wykrywalność, mniejsza ilość zdarzeń – powiat coraz bardziej bezpieczny

Wysoka wykrywalność, mniejsza ilość zdarzeń – powiat coraz bardziej bezpieczny
Komisja obradowała się w dniu 6 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Analizowany program obejmuje kwestię zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2011-2014.

Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. Jako pierwszy głos zabrał podinspektor Janusz Warda – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, który przedstawił sprawozdanie za rok 2012. Zgodnie z raportem w 2012 roku na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego stwierdzono ogółem 3.416 przestępstw.Wykrywalność w powiecie wyniosła 80,2%.

Na terenie Powiatu w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających, w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych środkach oddziaływania pozakarnego, ujawniono ogółem 26.067 wykroczeń.

Z danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie wynika, że pomimo wzrostu w skali województwa, ilość zdarzeń spadła w powiecie o ok 12%. Mł. bryg. Marek Wegner – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie zwrócił uwagę na znaczne zaangażowanie Komendy w szkolenia i ćwiczenia mające na celu między innymi stworzenie warunków zmniejszających ilość wypadków pośród ratowników, zgranie służb ratowniczych Powiatu i symulowanie akcji na obiektach.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat bieżącego utrzymania dróg w roku 2012, z zaznaczeniem, że wiele działań PZD w Gnieźnie polega na wymianie i uzupełnianiu zniszczonego oznakowania pionowego. W tym celu ustawiono i wymieniono 585 znaków drogowych oraz wykonano 1164 regulacje. znaków. PZD wykonał także prace związane z malowaniem pasów, które objęły łącznie powierzchnię 6217,48 m2.

Sprawozdanie przedstawił także Pan Leszek Dombek - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Inspektorat w 2012 roku przeprowadził: 113 kontroli budów,133 z utrzymania obiektów budowlanych oraz 108 kontroli obowiązkowych.Za sprawą stwierdzonych na ich podstawie nieprawidłowości wydano 284 decyzje i postanowienia dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych, postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych i wstrzymaniu użytkowania oraz 8 decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych.W związku z intensywniejszymi opadami śniegu PINB przeprowadził przy współudziale Straży Pożarnej kontrole budynków wielkopowierzchniowych na terenie miasta Gniezna, dotyczące usuwania nadmiaru śniegu z dachów tych budynków.

Realizacja zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii omówiona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii - lek. wet. Magdalenę Całkę-Zobel obejmowała monitorowanie zagrożeń zdrowia publicznego, monitorowanie występowania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych na terenie powiatu oraz monitorowanie jakości zdrowotnej środków żywienia zwierząt.Sprawozdanie z realizacji zadań przedstawiła także Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- Danuta Winiarska.Gnieźnieński Sanepid w 2012 roku przeprowadził ponad 450 kontroli planowych i interwencyjnych.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspierało ponadto działalność w zakresie bezpieczeństwa służb i podmiotów ratowniczych poprzez finansowanie ze środków budżetu powiatu. Dla Komendy Powiatowej Policji były to:
  • działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2.000 zł.
  • promowanie służby patrolowej 5.000 zł.
  • zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń na kwotę 30.000 zł.
Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono środki na:
  • działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 4.000 zł.
  • monitoring zagrożeń na terenie powiatu 5000 zł.
Przeznaczono środki finansowe w wysokości 110 000 zł. na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA5/24 (4X4).

Jak podkreślił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Marek Kosmala z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie prowadzone były także różnorodne akcje w zakresie projektu „Bezpieczny Powiat”.

W trakcie posiedzenia Komisji działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie w zakresie bezpieczeństwa przedstawiła Dyrektor Małgorzata Matczak. Realizację zadań Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie omówił natomiast z-ca dyrektora d.s. ekonomiczno-eksploatacyjnych Walenty Kaźmierczak. Pani Agnieszka Horoszczak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, poinformowała natomiast, że PCPR kontynuowało między innymi prace mające na celu wskazanie kierunku i form pomocy osobom niepełnosprawnym i usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w postaci tworzenia lokali socjalnych – mieszkań chronionych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało również Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy. W programie realizowanym w porozumieniu ze służbami kuratorskimi i ośrodkami pomocy społecznej uczestniczyły osoby skierowane przez Sąd. PCPR kontynuowało także działalność Centrum Aktywności Społecznej LARGO.



drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki