BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
31 stycznia 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012:
  1. Komisja Rewizyjna;
  2. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  3. Komisja Finansowa;
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej;
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przekazania według właściwości skargi Pani E.G. i Pana T.G. na nieudzielenie odpowiedzi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie;
  2. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w roku 2013 Projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
  3. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII/141/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” w latach 2012-2013, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu powiatu gnieźnieńskiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki