BIPPiątek, 09.6.2023

Nabór wniosków Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nabór wniosków Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można uzyskać wsparcie:
  1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
    • wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
    • wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
  2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.
Budżet i poziom dofinansowania:
Poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych, wkład własny 15 % wartości projektu.
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 50. 000 000 zł.

Gdzie należy składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać do dnia 22 grudnia 2012 r, osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.  W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 32 oraz 22 461 63 80

Jednocześnie przypominamy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać informacje na temat w/w działania oraz dofinansowania do działalności gospodarczej, inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, projektów społecznych realizowanych przez szkoły i organizacje pozarządowe. Konsultantki przekazują również informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie UE, omawiają dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny, jak prawidłowo rozliczyć projekt oraz przygotować się do kontroli. Na miejscu, w siedzibie PI FE, dostępne są również bezpłatne materiały informacyjne. 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki