BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 września 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za I półrocze 2012 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2012 roku.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2012 roku.
 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015;
  2. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”;
  3. w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”;
  4. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających;
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/375/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2010 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński w latach 2011 i 2012 dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” dofinansowanego z działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
  6. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana J.J.;
  7. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie;
  8. w sprawie: utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 2 w Gnieźnie;
  9. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  10. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie – droga powiatowa nr 2289P;
  11. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 – 2023;
  12. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012;
  13. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego;
  14. w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
  15. w sprawie: przekazania według właściwości skargi Pana R.K.;
  16. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Gnieźnieńskiego.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki