BIPNiedziela, 04.6.2023

Aktywny samorząd

Aktywny samorząd

 1. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:
  1. obszaru A — jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia — orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcję narządu ruchu,
  2. obszaru B1 — jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
   • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia — orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
  3. obszaru B2 i B3 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
   • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcję narządu wzroku,
  4. obszaru B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia — orzeczenie o niepełnosprawności oraz ,która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,
  5. obszaru C:
   • posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia -orzeczenie o niepełnosprawności,
   • nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, z zastrzeżeniem ust 2,
  6. obszaru D - posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  7. obszaru E - jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  8. obszaru F - jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.
 2. Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.
 3. Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
  1. w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,
  2. oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności:
   • w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.
 4. Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach obszarów: A—D stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.
 5. W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
  1. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  2. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
  3. ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A - E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
  4. d. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.
Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu
 1. W ramach programu udzielane jest dofinansowanie kosztów:
  1. zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A),
  2. zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1),
  3. zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),
  4. zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3),
  5. szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4)
  6. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),
  7. zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku,
  8. uzyskania prawa jazdy (obszar E), w szczególności:
   • kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:
   • kosztów związanych z:
    1. zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu,
    2. dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,
  9. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku.

  Więcej informacji, oraz formularze wniosków dla poszczególnych obszarów znajdą Państwo na stronie www.pcpr.powiat-gniezno.pl

  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki