BIPWtorek, 30.5.2023

Program Aktywny Samorząd realizowany ze środków PFRON

Program Aktywny Samorząd realizowany ze środków PFRON
Przewiduje on powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych - samorządom powiatowym, które przyjmą zaproszenie PFRON do współpracy przy realizacji tego programu.

W dniu 29 .06. 2012 roku Powiat Gnieźnieński zawarł z PFRON porozumienie w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ul. Jana Pała II 9/10. Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym jednak nie później niż do 30 września 2012r.

Realizacja zadania rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie realizacji tego programu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po zawarciu umowy zostaną zamieszczone na stronie internetowej PCPR informacje dotyczące programu, a także warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie oraz druki wniosków i wymaganych do nich załączników.

CELE PROGRAMU I OBSZARY WSPARCIA
 1. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 2. Cele szczegółowe programu:
  1. likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E),

   obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
   obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B


  2. przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4),

   obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
   obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
   obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
   obszar B4–dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich


  3. likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności (obszary: C i D),

   obszar C – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym
   obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


  4. umożliwianie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).

   obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
   obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki