BIPWtorek, 30.5.2023

Nowy rok szkolny 2004/2005 w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego

W roku szkolnym 2004/5 do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczać będzie 8234 uczniów,
z tego 2720 rozpocznie naukę w klasach pierwszych.

Do liceum ogólnokształcącego uczęszczać będzie 31,4% ogółu uczniów,

liceum profilowanego – 16,6%

liceum uzupełniającego – 8,7%

technikum – 29%

zasadniczej szkoły zawodowej – 14,3%.

Liczba uczniów w technikach i szkołach zawodowych utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Natomiast możemy stwierdzić spadek uczniów w liceach ogólnokształcących, a wzrost w liceach profilowanych. Spowodowane to jest przede wszystkim zakończeniem wprowadzania nowych typów szkół ponadgimnazjalnych, jak i rygorystycznym przestrzeganiem przez szkoły regulaminów rekrutacji.

Uczniowie ci będą tworzyć 362 oddziały klasowe.

Zmiana ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych spowodowała,
że wzrosła ilość realizowanych godzin dydaktycznych z 11 509 w roku szkolnym 2003/4 do 12 353 w roku szkolnym 2004/5. Wzrost godzin spowodowany jest również obowiązkowym podziałem na grupy w  nauczaniu informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego, pracowni przedmiotowych. (jeżeli ilość uczniów w klasie przekracza 30).

W roku szkolnym 2004/2005 w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 918 nauczycieli na 761,16 etatach .  Liczba etatów uległa zwiększeniu o 6,3% w porównaniu do roku ubiegłego. W placówkach oświatowych zatrudniona jest wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 84% zatrudnionych stanowią nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie magisterskie i 7,24% to nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie zawodowe, pozostałe 10,76% to nauczyciele, którzy do 2006 roku muszą uzupełnić swoje wykształcenie.

Oferta kształcenia specjalnego w powiecie gnieźnieńskim pomimo trudności związanych z finansami w pełni zabezpiecza potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Również w tym rodzaju kształcenia następują zmiany czego wyrazem jest powołanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna realizuje zadania edukacyjne w sposób zapewniający warunki do osiągnięcia sukcesu szkolnego poprzez dostosowanie wymagań
do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

W bieżącym roku szkolnym uczęszczać będzie do tych szkół 774 uczniów.

 

Sławek Sekulski

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki