BIPNiedziela, 28.5.2023

Restytucja Szlaku Piastowskiego w obliczu ‘polskiej szlako-manii’

Restytucja Szlaku Piastowskiego w obliczu ‘polskiej szlako-manii’
Pracuje nad przywróceniem świetności tego najbardziej znanego szlaku turystycznego w Polsce. Pracom Rady patronują marszałkowie obu województw.

Głównym celem Rady jest uporządkowanie Szlaku Piastowskiego, przywrócenie mu unikatowości w obliczu masowo powstających w Polsce szlaków turystycznych, (częstokroć dzięki – tylko i wyłącznie - pozyskanym przez samorządy lokalne środkom unijnym) oraz podniesienie jakości świadczonych usług dla coraz bardziej wymagających turystów. Krótko mówiąc, członkowie Rady podjęli się ambitnego zadania poprawy konkurencyjności Szlaku Piastowskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności tego markowego produktu turystycznego.

Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego dotąd spotkała się dwukrotnie - w dniu 14 czerwca w Poznaniu oraz w dniu 6 września w Gnieźnie. Kolejne spotkanie Rady zostało zaplanowane w dniu 2 grudnia w Muzeum w Biskupinie.

Rada wyznaczyła sobie trzy etapy prac. Aktualnie Rada w I etapie skupia się na pracy naukowej historyków, w II etapie członkowie Rady przeanalizują Szlak Piastowski pod względem organizacji ruchu turystycznego, w III etapie Rada skupi się na promocji ‘nowego’ Szlaku oraz na przygotowaniu dokumentów strategiczno – programowych w zakresie dalszego rozwoju Szlaku Piastowskiego, również z udziałem środków unijnych w ramach kolejnej alokacji na przestrzeni lat 2014 – 2020.

Na chwilę obecną został przygotowany przez dra Armina Mikos von Rohrscheidt, specjalizującego się od wielu lat w tematyce turystyki kulturowej oraz w tematyce szlaków turystycznych, tzw. raport otwarcia. Celem raportu było wstępne określenie przestrzeni, mającej posłużyć za podstawę do prac zespołu historyków oraz do szczegółowej inwentaryzacji obiektów. Niniejszy dokument stanowi punkt wyjścia do dalszych dyskusji członków Rady. W raporcie nie została podjęta kwestia organizacji Szlaku Piastowskiego jako produktu, ani problematyka jego funkcjonowania.

Naukowcy skupieni w Radzie - najwybitniejsi polscy mediewiści – w osobach: prof. dr hab. Hanna Kóćka – Krenz, prof. dr hab. Andrzej Wyrwa oraz prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk podjęli się trudu restytucji Szlaku Piastowskiego poprzez określenie spójności poszczególnych obiektów dotychczas zaliczanych do Szlaku Piastowskiego wobec ustalonych przez Radę kryteriów wpływających na jego autentyczność. Podstawowym kryterium przynależności danego obiektu lub miejsca do Szlaku Piastowskiego jest okres panowania dynastii Piastów do roku 1370, przy czym nie ma znaczenia czy jest mowa o obiektach pierwotnych, czy wtórnych (sztucznych wytworach kolejnych pokoleń). Rada skupia uwagę na edukacyjnym charakterze Szlaku Piastowskiego, a zatem na jego unikatowości w skali kraju. Oczywistą sprawą jest, że Szlak Piastowski był i będzie żywą tkanką, więc podmioty, którym zależeć będzie na „piastowości” będą musiały stworzyć coś, co przesądzi o ich pozostawieniu na Szlaku. Nie wystarczy zatem być zlokalizowanym na trasie przebiegu Szlaku. Zobowiązanie do osadzenia danego obiektu w tematyce piastowskiej jest równie ważnym kryterium podnoszonym przez członków Rady Programowo – Naukowej, co kryterium czasu panowania dynastii Piastów.

Obecnie prace członków Rady Programowo – Naukowej skupiają się na analizie materiału historyczno – badawczego przygotowanego przez zespół historyków działający pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Wyrwy. Rekomendację historyczną przygotują do w/w materiału profesorowie skupieni w Radzie, z którą to zapoznają się pozostali członkowie Rady na III spotkaniu w dniu 2 grudnia w Biskupinie.

Przypomnijmy, Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego została powołana w dniu 14 czerwca przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Rada w międzyczasie została poszerzona o kolejne osoby ze strony województwa kujawsko – pomorskiego powołane przez Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W razie potrzeby do uczestnictwa w pracach Rady zostaną zaproszone kolejne osoby. Decyzje w tej sprawie będą uzgadniane przez przedstawicieli obu urzędów marszałkowskich, za zgodą obu marszałków.

Aktualny skład Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego przedstawia się następująco:
 • prof. dr hab. Hanna Kóćka – Krenz, Dziekan Wydziału Historycznego UAM
 • prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, kierownik zakładu historii średniowiecznej Instytutu Historii UAM
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, zakład historii średniowiecznej Instytutu Historii UAM
 • Prof. dr hab. Wojciech Chudziak – kierownik zakładu archeologii wczesnego średniowiecza Instytutu Archeologii UMK
 • Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, zakład historii gospodarczej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK
 • Prof. dr hab. Wiesław Sieradzan - kierownik zakładu historii nauki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK
 • Aleksander Starzyński, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Jacek Wrzesiński, Przewodniczący Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
 • Dr Armin Mikos von Rohrscheidt, specjalista ds. turystyki kulturowej, współwłaściciel Biura Podróży KulTur.pl
 • Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Jerzy Janczarski, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Marcin Habel, Naczelnik w Departamencie Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Andrzej Kaleniewicz, Kierownik oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 • Jan Mazurczak, Dyrektor Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • Lech Łangowski, Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT” w Poznaniu
 • Wiesław Zajączkowski – Dyrektor Muzeum w Biskupinie
 • Henryk Miłoszewski – Przewodniczący Sejmiku Prezesów PTTK Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Iwona Duda - Kierownik Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza
 • Jerzy Splitt – Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki