BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XI Sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
21 czerwca 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie certyfikatów „Wielkopolska Jakość” dla firm z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2010 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieorganicznego na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w tym procedury udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na prace ogólnobudowlane dotyczące wykonania instalacji niskoprądowych w rozbudowanym budynku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w tym procedury udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na prace ogólnobudowlane dotyczące wykonania instalacji niskoprądowych w rozbudowanym budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
 11. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2010,
  2. sprawozdanie finansowego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2010,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2010,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2010 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2010 rok.
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia sprawozdania i rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania części nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  4. w sprawie: przystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego wraz z Województwem Wielkopolskim do realizacji projektu Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie;
  5. w sprawie: realizacji projektu Równe szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  6. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany administracyjnej adresu zamieszkania mieszkańców lokalu przy ulicy Podleśnej 15 w Gnieźnie, zgodnie z wnioskiem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie pod numerem 6454;
  7. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osoby zobowiązanej do ich wymiany w wyniku zmiany administracyjnej adresu zamieszkania mieszkańca lokalu przy ulicy Wiosennej 1/3a w Gnieźnie, zgodnie z wnioskiem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie pod numerem 4011;
  8. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  9. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023;
  10. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki