BIPWtorek, 30.5.2023

I Otwarty Konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

I Otwarty Konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XLV/363/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010 oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XLIV/338/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Uchwały Nr XLVII/373/ /2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 p.n. „Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa”.


I. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 2 ppkt c Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XLIV/338/2009 z dnia 26 listopada 2009 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), oraz Kartą Działania Planu Rozwoju Lokalnego II3Bh/111.


II. Rodzaj zadania.

Realizacja zadania polega na zorganizowaniu akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi w Witkowie, Mieleszynie, Skorzęcinie, Niechanowie, Gnieźnie i Trzemesznie.
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez:
 • zorganizowanie obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, „Światowego Dnia Krwiodawcy”,
 • zorganizowanie turnieju „Młoda krew ratuje życie”,
 • zainicjowanie audycji radiowej na temat honorowego krwiodawstwa.
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania Rada Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr XLV/363/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010 przeznaczyła w 2010 roku kwotę 6 000 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( t.j. Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.


V. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania określa się od dnia 17 maja 2010 r. do 30 listopada 2010r.
Warunki realizacji:
 1. Zorganizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi, obejmującą jak największą populację mieszkańców w Witkowie, Mieleszynie, Skorzęcinie, Niechanowie, Gnieźnie i Trzemesznie.
 2. Zorganizowanie obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa” – miesiąc listopad, „Światowego Dnia Krwiodawcy” – miesiąc maj.
 3. Zorganizowanie dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych i studentów turnieju „Młoda krew ratuje życie”, przeprowadzenie pogadanek w szkołach i na uczelniach w celu zachęcenia do udziału w turnieju.
 4. Zadanie musi być realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 5. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia i wykazu osób w nim uczestniczących.


VI. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 9 kwietnia 2010 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.


VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 5. Wiarygodny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • posiadania własnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).


Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Małgorzata Cichomska - dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 66 10
Magdalena Meller - Wydział Ochrony Zdrowia - tel. /061/ 424 66 15.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki