BIPSobota, 27.11.2021

Z polisą „OC" do Wydziału Komunikacji

że spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane. Organem obowiązanym do kontroli jest między innymi organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

Zgodnie z powyższym informujemy, że przy załatwianiu w tutejszym wydziale spraw związanych z rejestracją pojazdów będzie przeprowadzana kontrola zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

W przypadku nie okazania przez osobę kontrolowaną dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym na piśmie ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych