BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zaproszenie na XLI sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XLI sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNEJ XLI SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
24 WRZEŚNIA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za I półrocze 2009 roku.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2009 roku.
 13. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim
  1. wspólna polityka rolna – realizacja i zmiany
  2. aktualne tendencje w rolnictwie
  3. charakterystyka gospodarstw wielkoobszarowych (spółdzielnie produkcyjne, gospodarstwa indywidualne, dzierżawcy)
  4. grupy producenckie
  5. działalność Spółdzielni Kółek Rolniczych na terenie powiatu.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  2. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Mobilni zawodowo” w latach 2009-2010, w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  3. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w latach 2009-2011, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kiszkowo.
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kłecko.
  6. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej.
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana 2 stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/235/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Kiszkowo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa jezdni i chodników położonych w miejscowości Kiszkowo na ulicach: Szkolnej, Rynek, Kościelna.
  9. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/236/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Niechanowo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa drogi gminnej nr 288009 P – ulica Długa w miejscowości Niechanowo.
  10. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno – Charbowo.
  11. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006 r Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo – Wiekowo – granica powiatu słupeckiego-(Powidz).
  12. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009.
  13. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki