BIPSobota, 10.6.2023

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2009 roku

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2009 roku
Na podstawie:
 • art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.)
 • Uchwały nr XXVII/220/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2005 r., w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013"
 • Uchwały XXX/258/2005 z dnia 30 listopada 2005 r., w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013
 • Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXIX/249/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie turystyki.

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie realizacji w/w zadań przez organizacje pozarządowe. Zadanie jest zgodne z działem V pkt.6 Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXIX/249/2008).

II. Rodzaj zadania
Zadanie polega na propagowaniu rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez organizację różnego rodzaju rajdów turystycznych zgodnie z projektem nr IV1Cb/82 w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2009 przeznaczy następujące kwoty:
 • Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych (nr projektu IV1Cb/82) – kwota 14.500 zł.
IV. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
 • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie turystyki oraz krajoznawstwa organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym po zrealizowaniu zadania.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 • Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiona o zleceniu zadania publicznego.
V. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania określa się od dnia podpisania umów z podmiotami wykonującymi zadanie do 30 listopada 2009 roku. Warunki realizacji zadania:
 • W przypadku organizacji rajdów trasy muszą obsługiwać osoby posiadające specjalne przygotowanie krajoznawcze lub przewodnickie. Promocja rajdów powinna być skierowana głównie do dzieci i młodzieży.
 • Rajdy winny odbywać się na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego lub jego okolicach zapewniając tym samym lepsze poznanie i propagowanie wiedzy o regionie.
VI. Termin składania ofert.
 • Wyznacza się termin składania ofert na dzień 27 lutego 2009 roku, do godz. 15.00.
 • Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 w Biurze Podawczym. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VI.1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty
 2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych, w tym przy organizacji rajdów krajoznawczych i znakowania szlaków turystycznych
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych
 4. Proponowany zasięg terytorialny zadań
 5. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania
 6. Rzetelny budżet
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
 • sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
IX. Charakterystyka w/w zadania realizowanego w latach 2004 - 2007
Opis zadania znajduje się w corocznych Raportach z realizacji strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dostępnych w Biurze Rady lub na stronie internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl".

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 426 17 74

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki