BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Konkurs na Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Konkurs na Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 31 grudnia 2008 roku do 19 lutego 2009 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2010 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 15 000 000 € i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 29 maja 2008 roku (zmienionym w dniu 21 sierpnia br., 2 października br., 27 listopada br. oraz 18 grudnia br.):

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

  • Projekty kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje (z wyłączeniem projektów dotyczących budowy wyłącznie infrastruktury drogowej). Przez uzbrojenie terenu rozumie się inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm, czyli: budowę drogi, wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się inwestycji w dodatkową infrastrukturę (na przykład budowa bocznic kolejowych).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • maksymalnie 65 % wydatków kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.pazdur@umww.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 858 12 39

Źródło informacji: www.wrpo.wielkopolskie.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki